Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu – AGH

Wydział wiertnictwa nafty i gazu to jeden z wydziałów Akademii Górniczo – Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział ten składa się z trzech jednostek, którymi są: Katedra Inżynierii Gazowniczej, Katedra Inżynierii Naftowej, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii. Każda ze struktur posiada odpowiednie dla siebie kierunki specjalności, które uprawniają do wykonywania danego zawodu oraz zdobywania wiedzy na ukierunkowany i fachowy temat. Wwnig prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym, a wykłady, zajęcia, szkolenia i praktyki przeprowadzane są przez doświadczoną i wykwalifikowana kadrę. W planie i rozkładzie zajęć wydziału znajdują zajęcia dydaktyczne i praktyczne, a wśród nich należy wyróżnić przedmioty takie jak: zarys górnictwa, górnictwo, geologia, matematyka, chemia, technologie informacyjne, fizyka, mechanika, hydrogeologia, magazynowanie i transport surowców, dystrybucja wód i inne. Studia na wydziale wiertnictwa nafty i gazu kończą się uzyskaniem dyplomu, na drodze egzaminu dyplomowego.