Ulga na dzieci jest jedną z najbardziej lubianych ulg, z jakiej korzystamy rozliczając swój podatek roczny. Generalnie ulga ta przysługuje nam na każde dziecko w stosunku do którego w danym roku wykonywaliśmy opiekę rodzicielską, pełniliśmy funkcję opiekuna prawnego bądź rodziny zastępczej.
Ulga na dziecko, zwana także ulgą prorodziną, nie jest uwarunkowana koniecznością posiadania żadnych dowodów na to, że ponosiliśmy wydatki na dziecko.

Jedyne co musimy podać w załączniku do zeznania to liczbę dzieci, ich pesel bądź imiona i nazwiska i datę urodzenia.
Kwota roczna jaką możemy sobie odliczyć na jedno dziecko to 1.112,04 zł i pamiętajmy, że odliczamy ją od podatku, wykazując ją w odpowiedniej deklaracji podatkowej wraz z wypełnionym załącznikiem PIT-O.

Ważną rzeczą jest to, żebyśmy byli w posiadaniu zaświadczeń, oświadczeń oraz innych dowodów, które w razie kontroli organów skarbowych stanowią podstawę weryfikacji do skorzystania z tej ulgi. Kontrolujący może wymagać od nas przede wszystkim takich dokumentów jak:

• odpis aktu urodzenia dziecka,

• zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

• odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
• zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie przekazujemy fiskusowi wraz z zeznaniem podatkowym. Pokazujemy je tylko wówczas żądania pracowników US kontrolujących nasze zeznanie. Dzieci wychowuje się małoletnie, do ukończenia przez niech 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko małoletnie zawrze związek małżeński, z dniem jego zawarcia tracimy prawo do tej ulgi.

W przypadku kiedy nasze dziecko studiuje systemem dwustopniowym – ulga przysługuje nam za wszystkie miesiące roku pod warunkiem ciągłości nauki. Gdy dziecko przebywa na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie prawa studenckie, z wyjątkiem świadczeń pomocy materialnej np. stypendium. Zupełnie inaczej sprawa się przedstawia, gdy student zostaje zawieszony w prawach studenckich , ma przerwę w studiach, skończył pewien etap nauki a nie rozpoczął następnego, oczekuje na obronę pracy licencjackiej czy magisterskiej, z reguły kończy mu się status studenta – wówczas ulgi za te miesiące nie możemy sobie rozliczyć. Zdarza się, że regulamin uczelni pozwala zachować studentowi status studenta przedłużając mu go jednak nie dłużej niż do końca września ostatniego roku nauki.

Prawo do skorzystanie z ulgi, jak już zostało wspomniane wyżej, stracimy również wówczas, gdy dziecko osiąga dochody, gdzie ich kwota graniczna podlegająca opodatkowaniu wynosi 3089 zł. Każda forma opodatkowania dochodu dziecka z wyjątkiem opodatkowania ryczałtem wynajmu lokali bądź sprzedaży nieruchomości, po przekroczeniu tej granicznej kwoty 3089 zł pozbawia nas rozliczenia w swoim zeznaniu podatkowym ulgi na dziecko !!!