Prawo do swobody

Prawo gospodarcze dzielimy na dwa rodzaje:
1. Prywatne, które ma za zadanie porządkować relacje między różnymi przedsiębiorcami, ale również między nimi, a ich klientami. Dzięki temu prawu mamy określone, jakie spółki i na jakich zasadach mogą działać w Rzeczypospolitej Polskiej, zasady ich upadłości, itp.
2. Publiczne, które określa rolę i zadania państwa w gospodarce. Wyrocznią jest tutaj Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, która w artykule 20 wyraźnie mówi: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.”
Wdrażanie w życie zasad prawa gospodarczego wymaga dużych umiejętności biznesowych oraz świetnej znajomości prawa polskiego i międzynarodowego. Prawo gospodarcze Warszawa to jeden z przykładów, które można tu przytoczyć. Ilość podmiotów gospodarczych i ich konsumentów, a także wzajemna ich relacja nie są łatwe do uregulowania.