Do zadań własnych gminy, poza zakresem obowiązkowym, stosownie do ogólnego założenia, że samorząd terytorialny obejmuje wszelkie zadania służące polepszeniu warunków bytu mieszkańców, należy: prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, przyznawanie na ekonomiczne usamodzielnienie pomocy w naturze, zasiłków i pożyczek, jak również realizacja innych zadań wynikających z rozeznania potrzeb gminy. Natomiast do zadań zleconych gminie, to jest takich, na które otrzymuje ona środki z budżetu państwa, należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków: a) stałych, b) okresowych, c) celowych w razie klęski żywiołowej lub ekologicznej, d) celowego w formie biletu kredytowanego, 2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, 3) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej. Dla realizacji zadań zleconych tworzy się ośrodki pomocy społecznej, które realizują również zadania własne gminy, stosownie do ustaleń jej rady, chyba że gmina postanowi inaczej.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.