Dowody z dokumentów oraz pisemne zeznania świadków powinny być dołączone do wniosku w oryginale. Legitymacje ubezpieczeniowe, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz pisemne zeznania świadków nie podlegają zwrotowi. W postępowaniu o świadczenia uzależnione od inwalidztwa organ rentowy kieruje na badania przez komisję lekarską do spraw zatrudnienia i inwalidztwa po udowodnieniu przez tę osobę wszystkich innych okoliczności niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń oraz po przedstawieniu zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionym przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, a odnośnie osób zatrudnionych ? po przedstawieniu dokumentacji dotyczącej charakteru i rodzaju zatrudnienia. Organ rentowy wydaje decyzje w sprawie świadczeń niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. Termin ten może ulec przesunięciu, jeżeli z przyczyn niezależnych od organu rentowego, decyzja nie może być wydana z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W tych przypadkach decyzja powinna być wydana niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich potrzebnych danych, nie później niż ciągu 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności lub upływu dodatkowego terminu wyznaczonego do przedstawienia niezbędnych dowodów lub od daty prawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej. Organ rentowy zawiadamia zainteresowanego o każdym przesunięciu terminu załatwiania sprawy, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.