Nieruchomości gruntowe

Najbardziej powszechne są nieruchomości gruntowe, które stanowią osobną część własności, krótko mówiąc chodzi o grunty.

Znajdują się na ich powierzchni budynki, które są ściśle z nimi powiązane i nieodłączne. Również przywiązanymi elementami do tego są urządzenia, budynki gospodarcze, rośliny, ale także co najważniejsze prawa, które jasno mówią o powiązaniu części składających się na daną nieruchomość. Dlatego też sama główna nieruchomość nie może być traktowana, jako pojedyncza rzecz. Jednak od tej zasady istnieją ustępstwa. Mogą zostać wyodrębnione budynki pod mianem nieruchomości budynkowej lub tylko części danego budynku, które nosić będą miano nieruchomości lokalowe. Wszystko to będzie określone w odrębnych przepisach. Te nieruchomości stanowią wtedy odrębną część własności, które określa i definiuje prawo.

Gdy mówimy o nieruchomościach budowlanych i również o lokalowych to z nimi wiąże się pewna zależność, a mianowicie jest to współwłasność nieruchomości gruntowej, na której dane budynki są usytuowane. W Polsce jednak występują wyłącznie nieruchomości wyżej opisane. Nie mamy do czynienia z innego rodzaju nieruchomościami. Interesującym rodzajem nieruchomości gruntowej może być nieruchomość rolna. Pojęcie nieruchomości rolnej definiuje kodeks cywilny. Jednak on opisuje sposób użytkowania danej nieruchomości, a nie ukazuje jednoznacznej definicji. Inaczej rzecz ujmując o danym rodzaju nieruchomości gruntowej decyduje tylko to, w jaki sposób jest ona użytkowana. Właśnie to określa jej miano.