W opinii nauki marksistowskiej do sytuacji takiej dochodzi wtedy, gdy następuje nadużycie wolności informacji. A nadużycie takie ma miejsce, gdy ? jak to wcześniej powiedzieliśmy ? ktoś czyni użytek ze swego prawa w sposób, który narusza prawa innych. Każde takie nadużycie jest naruszeniem koniecznej w stosunkach międzynarodowych odpowiedzialności za treść informacji kierowanej na terytorium suwerennego państwa. Brak takiej odpowiedzialności, a ściślej ? możliwości jej wyegzekwowania, jest główną przyczyną istniejącej patologii w międzynarodowym obrocie informacyjnym, która przejawia się w cyrkulowaniu ponad granicami państw takich szkodliwych dla pokojowego współżycia typów propagandy, jak: propaganda wywrotowa, dyfamacyjna, propaganda wojny i podżeganie do użycia siły, propaganda rasizmu, apartheidu i innych idei zabronionych przez prawo. Nie sprzyjają też współżyciu międzynarodowemu przekazy przesycone apologią gwałtu, przemocy, pornografii i innych tego i typu zjawisk społecznych. Z wymienionych tu typów propagandy najbardziej szkodliwa jest ? ze względu na swój charakter oraz rozmiary ? propaganda wywrotowa czy interwencyjna.